Gebruiksvoorwaarden

HomeService pagina'sGebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 Bezoeker = een ieder die de VVV-sitesbezoekt of van (een deel van) deze site of de informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz., die zich op de VVV-sitesbevinden.
VVV = Een van de plaatselijke VVV's in de Achterhoek
VVV-sites= alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze sitevoorwaarden door VVV op van toepassing zijn verklaard of waarop door VVV naar deze sitevoorwaarden wordt verwezen.
Sitevoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op het bezoek van de VVV-sites en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op de VVV Site en alle diensten die VVV verleent) zijn deze sitevoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Sitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de bezoeker geen gebruik maken van de door VVV aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 VVV heeft het recht de Sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. VVV zal de bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de VVV Site.
3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN
3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de VVV Site en de Informatie bij VVV.
3.2 De bezoeker is ten aanzien van de VVV Site en de informatie slechts bevoegd de VVV Site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een informatiedrager. Op alle reproducties dient de copyrightvermelding (© VVV) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de VVV Site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
3.4 De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV, een koppeling, deep-link of gateway aanbrengen tussen de VVV Site, de Falk-ABT-fietsrouteplanner en enige andere (internet) site, (meta) searchengine of computernetwerk
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreukmakende partij dient zijn inbreukmakende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door VVV op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.
4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Hoewel VVV ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft VVV geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de VVV Site.
4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 VVV is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de VVV Site of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de VVV Site een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de VVV Site;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de VVV Site of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VVV.
4.4 Indien via de VVV Site overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is VVV op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en VVV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel VVV ernaar streeft dat de VVV Site gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de VVV Site om welke reden dan ook. Toegang tot de VVV Site mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. VVV heeft ten allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de VVV Site te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. VVV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.
5. APPARATUUR
5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de VVV Site te bezoeken en gebruiken. VVV is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de VVV Site.
6. PERSOONLIJKE INFORMATIE
6.1 Tijdens het bezoek van de VVV Site wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door VVV. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van VVV.
7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
7.1 De Sitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en VVV wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen VVV en de bezoeker.
7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de VVV Site bezoekt.
7.3 Indien deze sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze sitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze sitevoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.

© VVV Lochem 2014